Dental Plus Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató Ügyfeleink adatvédelmével kapcsolatos tudnivalók

Adatkezelő neve, elérhetőségei
Dental Plus Kft.
9400 Sopron, Faller Jenő u. 5
adatkezeles@dentalplus.hu, iroda@dentalplus.hu
Tel.:+36 99 508698
www.dentalplus.hu

Társaságunk a weboldala használatával, email és hírlevél-feliratkozásokkal, illetve egyéb, tevékenységével kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezel, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges és arra alkalmas.

Tevékenységünkkel összefüggésben ügyfeleink és weboldalunk felhasználóinak alábbi személyes adatait: név, postacím, telefonszám, email cím, munkahely neve, az alábbi célokkal: EU 2016/679 rendelet II fejezet 6 cikk (1) a, b, és c jogalapok alapján kezeljük.

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk alkalmazott technikai megoldással biztosítható.

Az Ön által megadott adatokat harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem egyéb indokkal nem adjuk ki, kivéve, ha ahhoz – például szállítópartnerek szerződés teljesítése céljával – Ön kifejezetten hozzájárult.

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Társaságunk weboldalán sütiket (cookie-kat) kizárólag a "Google Analitics" statisztikák céljából használ. A sütik anonimizálva kerülnek átadásra a Google rendszerének, tehát semilyen személyes információt nem tartalmaznak. A sütiket nem használjuk fel személyre szabott ajánlat vagy hirdetés céljából.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 rendelete II fejezet 6.cikk, (1) b pont, amely kimondja, hogy az adattkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169 (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv 169 (2) bekezdés alapján 8 évig meg kell őriznünk.

Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 rendelete II fejezet 6.cikk, (1) c pont, amely kimondja, hogy az adattkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja, hogy a megrendelt terméket, a felek között létrejött szerződéses jogviszony alapján, szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: Itt a szerződéses partner Adatkezelési Szabályzata az irányadó.

Műszaki háttér biztosításához kapcsolódó adatkezelés
(szerviz partnerek)

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 rendelete II fejezet 6.cikk, (1) c pont, amely kimondja, hogy az adattkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja, hogy a termék üzemeltetéséhez szükséges műszaki hátteret, a felek között létrejött szerződéses jogviszony alapján, szerződéses partnerünk közreműködésével biztosítsuk az Ön számára.

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím

Adatkezelés időtartama: A berendezés használatának időtartama.

Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
(web felület, email, telefon és személyes megkeresés is)

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 rendelete II fejezet 6.cikk, (1) a pont, amely kimondja, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez valamint a c pont amely kimondja hogy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja, hogy a megadott adatok segítségével, az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud nyújtani. (Pl. termékkövetés, rendeléskor előre beállított adatok stb.)

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 rendelete II fejezet 6.cikk, (1) a pont, amely kimondja, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez valamint a c pont amely kimondja hogy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja, hogy tájékoztassuk a legfrissebb és legjobb ajánlatainkról, termékeinkről, rendezvényeinkről, továbbá a esetleges termék módosításokról, visszahívásokról, termékkövetésről.

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Álláspályázathoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679 rendelete II fejezet 6.cikk, (1) a pont, amely kimondja, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja, az érintett adatainak kezelése a munkaerő kiválasztás folyamata alatt

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím illetve minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó tudomásunkra hozott.

Adatkezelés időtartama: A munkaerő kiválasztás folyamatának lezárásáig, illetve az érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig.

Felnőtképzéshez kapcsolódó adatkezelés


Adatkezelési kötelezettség
A felnőttképző a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban: Fktv.) 21. §-a értelmében és a képzés lebonyolítása értelmében a résztvevő alábbi adatainak kezelésére kötelezett:
A képzésben részt vevő személy

 • természetes személyazonosító adatait,
 • nemét,
 • állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
 • lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
 • társadalombiztosítási azonosító jelét,
 • adóazonosító jelét,

A képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

 • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

A jogszabályban meghatározott adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
A jogszabályban meghatározott adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32–34. §-a helyett – kizárólag e törvény alapján a felnőttképzési államigazgatási szerv által szabható ki bírság.
A felnőttképző a jogszabályban (Fktv. 21. §) meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.
A nyilvántartás a 11/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 25/A. §-a szerint, a felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.
Az oktatási azonosító szám kiadására és a változásbejelentésre a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14. § (2)–(5) bekezdését, 15. § (2) bekezdését és 16. §-át kell alkalmazni, azzal, hogy köznevelési intézmény és nevelési-oktatási intézmény alatt a felnőttképzőt, KIR alatt a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerét, miniszter alatt a felnőttképzésért felelős minisztert, tanuló alatt a képzésben részt vevő személyt kell érteni.
Ha a felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő személy oktatási azonosító számát az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő természetes személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a felnőttképzővel.

Adatszolgáltatás a FAR rendszerében

Az Fktv. 15. §-a alapján a felnőttképző, a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira:

 • a képzésben részt vevő személy családi és utóneve(i),
 • legmagasabb végzettsége,
 • születési családi és utóneve(i),
 • születési helye, és születési ideje,
 • anyja születési családi és utóneve(i),
 • elektronikus levelezési címére,

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Az Fktv. 15. §-a alapján, a bejelentett képzések esetében, ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg, a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

A képzésben résztvevő a bejelentett képzések esetében kérheti a tanúsítvány kiállításár a FAR rendszerből. A felnőttképzési államigazgatási szerv a képzésben résztvevő (nyilatkozatával megegyezően) a nyilvántartás szerinti adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – az Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait – az e bekezdésben meghatározott kivétellel – azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.

A felnőttképző a tervezett képzéseiről – a képzés indítását legalább harminc nappal megelőzően – önkéntes adatszolgáltatást teljesíthet a felnőttképzési államigazgatási szerv részére elektronikus úton. A felnőttképzési államigazgatási szerv a beérkezett adatokat a képzés iránt érdeklődők tájékoztatása érdekében a honlapján közzéteszi. A felnőttképzési államigazgatási szerv a határidőn túl beérkezett adatokat nem köteles közzétenni.

Tájékoztatási kötelezettség

A tájékoztatási kötelezettség érdekében a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon és a felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton fel kell tüntetni, továbbá arról ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni.
A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben részt vevő személyt kifejezetten tájékoztatni kell az Fktv. 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatai továbbításának megtiltására vonatkozó lehetőségről.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor kérje az általunk kezelt adatainak módosítását, törlését, az alábbi elérhetőségeinken: adatkezeles@dentalplus.hu

Az Ön adatainak kezelését érintő kifogással, panasszal élhet, az alábbi elérhetőségeinken:
Dental Plus Kft.
9400 Sopron, Faller Jenő u. 5.
adatkezeles@dentalplus.hu
Tel.: +36 99 508698

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy az Ön rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunknál belső adatvédelmi felelős feladata az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

- az érintett személyes adatok körét,
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
- az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
- az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Társaságunk, mint Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő – adott esetben Ön - a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben költségtérítést állapítunk meg. A költségtérítés mértékét a Társaságunk és az érintett fél között létrejött szerződés rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést kötelesek vagyunk visszatéríteni, amennyiben a panaszos fél adatait jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás iránti kérelme helyesbítéshez vezetett.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői minőségünkből eredő kötelezettségünk.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Társaságunk, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatjuk meg.

Ez esetben írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről és módjáról.

Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesítjük.

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről tájékoztatjuk a panaszost – Társaságunk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 3911400
Fax: +36 1 3911410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu


Kelt: Sopron, 2018. 05. 25.